ژانگ جیاجی چین- آسانسور« صد‌اژدها » بزرگترین آسانسور بیرونی دنیا