آسانسور بیمارستانهای علوم پزشکی شهیدبهشتی استاندارد نیست!!